Integrovaný systém řízení

Etický kodex Asociace výrobců nátěrových hmot.

Integrovaný systém řízení

Etické zásady chování společnosti PPG Deco Czech jsou plně v souladu s Etickým kodexem Asociace výrobců nátěrových hmot. Etický kodex AVNH poskytujeme v plném znění ke stažení v přiloženém souboru.

Etický kodex asociace

Certifikace systémů řízení

Zlatý certifikát

V dubnu 2003 Primalex a.s. zahájila první kroky ke společné certifikaci systému jakosti, bezpečnosti práce a péče o životní prostředí podle norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:1997 a OHSAS 18001:1999. V červnu 2004 byla více než roční práce završena certifikačním auditem integrovaného systému a získáním všech tří certifikátů. Vzhledem k tomu, že byly certifikovány všechny tři systémy společně, byl společnosti předán i Zlatý certifikát pro integrovaný systém řízení. Certifikační orgán, který certifikaci provedl, je členem Sdružení pro certifikaci systému jakosti CQS, která je členem mezinárodní sítě IQNet.

Primalex a.s. Břasy tedy získal i mezinárodní certifikáty IQNet pro ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

CQS ISO 9001 CQS ISO 9001

CQS ISO 14001 CQS ISO 14001

CQS ISO 18001 CQS ISO 18001

IQNET ISO 9001 IQNet ISO 9001

IQNET ISO 14001 IQNet ISO 14001

IQNET ISO 18001 IQNet ISO 18001

Po dobu tříleté platnosti certifikátu provádí certifikační orgán 1× ročně dozorový audit, jehož cílem je ujistit se, že integrovaný systém řízení je udržován ve funkčním stavu, využíván a dále rozvíjen. Podle výsledku dozorového auditu je certifikačním orgánem vydáno rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu, popř. rozhodnutí o pozastavení platnosti, resp. odejmutí certifikátu v případě zásadních odchylek od požadavků norem.

Při dozorovém auditu v červnu 2005 bylo vydáno rozhodnutí ponechat certifikát. Stejné rozhodnutí bylo vydáno také při dozorovém auditu v červnu 2006.

Ve dnech 19. – 21. 6. 2007 byl v Primalex a.s. proveden recertifikační audit systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001, systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS 18001:1999 a systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Cílem auditu bylo provést analýzu stávajícího Integrovaného systému řízení, posouzení, zda struktura a politika společnosti Primalex a.s. splňují všechny požadavky odpovídající rozsahu certifikace a zda postupy řízení jsou uplatňovány tak, aby vytvářely důvěru ve výrobky, procesy nebo služby poskytované společností.

Tým auditorů nezjistil žádné neshody ani nedostatky v systému a Primalex a.s. převzal certifikáty shody systému jakosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentálního managementu s platnými normami a zároveň i Zlatý certifikát pro Integrovaný systém řízení.

Při dozorovém auditu v červnu 2008 bylo certifikačním orgánem vydáno rozhodnutí ponechat certifikát. Toto rozhodnutí bylo vydáno také při dozorovém auditu v červnu 2009.

Druhý recertifikační audit proběhl v Primalexu a.s. ve dnech 15. – 17. 6. 2010. Cílem auditu bylo provést analýzu stávajícího systému řízení podle normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14 001:2005 a OHSAS 18 001:2008, zejména prověřit strukturu, politiku a postupy ve společnosti Primalex a.s.

Certifikační orgán rozhodl, že systém managementu provozovaný Primalexem a.s je ve shodě s uvedenými normami a Primalex a.s. převzal certifikáty shody od Sdružení pro certifikaci systémů jakosti CQS a mezinárodní certifikační sítě IQNet. Zároveň převzal i Zlatý certifikát pro Integrovaný systém řízení jakosti, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Politika ISR

Systém environmentálního managementu

Uplatňování šetrného přístupu k životnímu prostředí a identifikace environmentálních aspektů a jejich možných dopadů na životní prostředí.

Společnost Primalex a.s. dodržuje platné právní požadavky České republiky a mateřské společnosti SigmaKalon týkající se EMS, a to zejména ochrany ovzduší, nakládání s odpady s odpadními vodami a zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Do současné doby činnost společnosti Primalex a.s. nebyla kontrolními orgány shledána jako nepříznivá pro životní prostředí, ani penalizována.

Společnost Primalex a.s. dále provádí intenzivní vývojovou a manažerskou činnost s cílem maximální možné eliminace všech negativních účinků dodaných produktů Primalex v místě použití. Pro přehlednou orientaci byl zaveden systém postupů pro identifikaci environmentálních aspektů, který představuje základ pro řízené omezování počtu environmentálních aspektů a jejich dopadů na životní prostředí. Na základě identifikace pak vypracován seznam environmentálních aspektů společnosti a stanovena opatření, která případně negativní působení aspektů omezí.

Hodnocení vlivu a důsledku aspektů na životní prostředí a možné škody na majetku společnosti provádí manažér EMS, který je oprávněn vyžádat si spolupráci všech odborných zaměstnanců společnosti. Podle stupně závažnosti rizika je rozhodnuto o preventivním opatření, které eliminuje nebo sníží nebezpečnost rizika. Součástí všech preventivních opatření k omezení počtu EMS aspektů a jejich dopadů na životní prostředí je povinnost zaměstnanců řádně dodržovat všechny pokyny a pravidla pro zacházení s produkty, surovinami, nebezpečnými látkami a odpady, se kterými byli prokazatelně seznámeni.

V případě konkrétního zájmu o vztah Primalex a.s. k ochraně životního prostředí lze zaslat dotaz na adresu primalex@primalex.cz.

  • Environmentální aspekt – prvek činnosti, produktů nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí
  • Environmentální dopad – jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá nebo příznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, produkty nebo službami organizace
  • EMS – systém environmentálního managementu
  • Environment – životní prostředí

Informace pro dodavatele

Bezpečnostní informace pro dodavatele

Další aktuality a novinky

10. 10. 2018

Primalex Essence sklízí ocenění

Primalex Essence sklízí ocenění

Produktem roku 2018 se stává novinka Primalex Essence

číst více >

10. 10. 2018

Pozvání na výstavu malířského řemesla

Pozvání na výstavu malířského řemesla

Přijďte se podívat na historii z Cechu malířů

číst více >

10. 10. 2018

Primalex Essence bílá

Primalex Essence bílá

Novinka na trhu bílých interiérových nátěrů

číst více >

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o ochraně osobních údajů.

Rozumím